กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทศปธน พุทธิมา
ครู คศ.2

นิลาวรรณ์ วงศ์เรือน
ครู คศ.2

อารีรัตน์ มะโนชัย
ครู คศ.2

สมโชค เมืองเมฆ
ครู คศ.1

อนันต์ จันทร์เพ็ญ
พนักงานราชการ