กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภัทรวิชญ์ กานันใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พิมพ์นารา กิตติคุณจันทร์
ครู คศ.2