คณะผู้บริหาร

นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

อรรถพงษ์ เฟื่องฟู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา