คณะผู้บริหาร

นางสุพัตรา วรรณมะกอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา