ข้อมูลผู้บริหาร

นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
เบอร์โทร  082 557 8352