ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ข้อสอบปลายปี 62_2 48215
ข้อสอบปลายปี 62_1 48301
แผนการสอน active learning Word Document ขนาดไฟล์ 32.94 KB 48681
งานธุรการ
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 81.76 KB 48456
งานงบประมาณ
เอกสารประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48602
ประกาศประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.05 KB 48421
ฝ่ายนโยบายและแผน
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48429
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 48352
เขียนโครงการเเละสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 150.03 KB 48214
ตารางแสดงงบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.87 KB 48482
ตัวชี้วัด และภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.36 KB 48398
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการและ กิจกรรมในการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 48229
ทิศทางการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 48226
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 59.48 KB 48458
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 376.8 KB 48165
61-63นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.33 KB 48326
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 48464
การเขียนโครงการ62และสรุปโครงการ61(งานแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 48428
การเขียนโครงการ ปี 2562 และแบบสรุปโครงการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75.42 KB 48477
อื่นๆ
>คำสั่งที่ 93 -2563 แต่งตั้งและมอบหมายงานนอกเหนือการสอน 48341
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 48454
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.38 KB 48166
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48489