ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ข้อสอบปลายปี 62_2 48220
ข้อสอบปลายปี 62_1 48305
แผนการสอน active learning Word Document ขนาดไฟล์ 32.94 KB 48691
งานธุรการ
คำสั่งโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ที่ 136-2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การบริหารและการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 0
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 81.76 KB 48459
งานงบประมาณ
เอกสารประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48604
ประกาศประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.05 KB 48423
ฝ่ายนโยบายและแผน
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48431
รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 48354
เขียนโครงการเเละสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 150.03 KB 48216
ตารางแสดงงบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.87 KB 48485
ตัวชี้วัด และภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.36 KB 48402
ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการและ กิจกรรมในการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 48233
ทิศทางการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 57.16 KB 48231
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 59.48 KB 48461
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 376.8 KB 48168
61-63นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 59.33 KB 48328
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 48467
การเขียนโครงการ62และสรุปโครงการ61(งานแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 75.56 KB 48430
การเขียนโครงการ ปี 2562 และแบบสรุปโครงการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75.42 KB 48479
อื่นๆ
>คำสั่งที่ 93 -2563 แต่งตั้งและมอบหมายงานนอกเหนือการสอน 48345
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 48456
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.38 KB 48168
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48491