ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

  - โรงเรียนอุโมงวิทยาคม ก่อตั้งเม่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2502 ตั้งอยู่ เลขที่ 315 หมู่ 7 ตำบล อุโมงค์ อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน
  - เปิดทำการสอน นะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
  - นักเรียนจำนวน 189 คน จัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2/2/2  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2/2 รวม 12 ห้องเรียน

จำนวนบุคลากร

  - ผู้บริหาร จำนวน 1 คน  
  - ครูจำนวน 15 คน
  - พนักงานราชการ 1 คน 
  - ครูอัตราจ้าง 4 คน
  - ธุรการ 1 คน
  - ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน