พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. เร่งรัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้           

4. สืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

5. เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. เพิ่มการจัดกิจกรรมสู่วิถีพอเพียงเคียงคู่การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน

7. เร่งรัดพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรในการจัดการศึกษา

10. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะในการประกอบวิชาชีพ

เป้าประสงค์

1.         นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี

2.         ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

3.         นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มีความสุขและบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4.         นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.         นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.         นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากลหาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

7.         นักเรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.         นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

9.         นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพ