วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
         “ภายในปี  2563 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เป็นองค์กรที่จัดการศึกษามีคุณภาพ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐาน  นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  มีความเป็นไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีสู่อาเซียน  ด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ”

ปรัชญา
         "ผู้รู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ"