ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2502 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนอุโมงค์ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ (ชั้น ม.1-ม.3) ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2499 โดยอาศัยบริเวณวัดเชตวัน (หนองหมู) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีอาจารย์ประสิทธิ์ เพ็ชรรักษ์ เป็นผู้บริหาร

          ปี 2503 ครูบาคำแสน สิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเชตวัน (หนองหมู) พร้อมคณะกรรมการการศึกษาและประชาชนในตำบลอุโมงค์ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน 1 หลังและมอบที่ดินประมาณ 10 ไร่ และจัดซื้อเพิ่มเติมอีก 11 ไร่เศษ  

 

          ปี 2506 เจ้าอาวาสวัดเชตวัน ได้สร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ทิศใต้ของสุสานวัตเชตวัน·

          ปี 2508 นายอนันต์ สุริยะนันท์ เป็นผู้บริหารได้ก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ ป.1 อีก 1 หลัง

          ปี 2519 เปลี่ยนเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

          ปี 2521 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค เต็มรูปเสร็จในปี 2525

 

          ปี 2527 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเป็น โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

          ปี 2529 เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อนาชนบท (มพช.2 รุ่น 4) พร้อมก่อสร้างอาคารเรียน GS 208 A

          ปี 2535 เปิดสอนระดับมัธยมตอนปลาย หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533

          ปี 2540 ได้ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ชื่อ หอประชุมวิจิตรไพบูลย์

          ปี 2540 - 2543 ได้รับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาล ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

          ปี 2542 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2541

          ปี 2544 ได้สร้างสนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ สนามเปตอง สนามวอลเล่ย์บอล และสร้างอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง

          ปี 2550 ทำถนนราดยางในโรงเรียน และสร้างโรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550